Купить книгу (Казахские сказки о животных)
Будем рады ответить на Ваши вопросы
watsap
telergamm

«Казахские сказки о животных»

Антикварные книги
Алма-Ата, 1979 г.
Хайуанаттар туралы қазақ ертегілері. (Аңыздар, аңыз-әңгімелер, әңгімелер, ертегілер, мысалдар). Алматы, Қазақ ССР-інің «Ғылым» баспасы, 1979. 271 б. Жинаққа қазақтың хайуанаттар жайындағы аңыз, аңыз-әңгіме, әңгіме, ертегі, мысалдарының 120-дан астам үлгілері іріктеліп алынды. Бұлардың көпшілігі архив қорында сақталып, еш жерде жарияланбаған шығармалар. Олар бұрын ел аузынан жазылып алынған күйінде ұсынылып отыр. Текстердің көбісі орыс тіліне тұңғыш рет аударылды. Революцияға дейін орыс тілінде жарық көрген ертегілер қазақшаланған жоқ. Җинақтың соңында әр шығармаға тарихи-этнографиялық және текстологиялық түсініктер берілді және типологиялық талдаулар жасалды. Косымша ретінде осы жинаққа енбеген ертегілердің тізімі, сондай-ақ зерттеу еңбектердің көрсеткіші басылып отыр.
Казахские сказки о животных. (Легенды, предания, бытовые рассказы, сказки и басни). Алма-Ата, «Наука» КазССР, 1979. 271 с. В сборник включено свыше 120 текстов легенд, преданий, бытовых рассказов и сказок о животных, большая часть которых извлечена из архивов или является первыми публикациями. Благодаря этому, а также текстологической работе тексты предстают в том виде, в каком записаны из
уст народа. Қазахские оригиналы сопровождаются русскими переводами, большинство которых выполнено впервые. Сборник снабжен историко-этнографическим и типологическим комментариями с текстологическими примечаниями, списком текстов, не вошедших в научное издание (по причине их неточности), также перечнем основных собраний казахских сказок о животных и основных работ, в которых они рассматриваются. Қнига рассчитана на научных работников, преподавателей вузов, учителей школ, а также на тех, кто интерисуется развитием духовной культуры казахского народа.