Купить книгу (Край солнечного камня)
Будем рады ответить на Ваши вопросы
watsap
telergamm

«Край солнечного камня. Карагандинская область»

Антикварные книги
Алма-Ата, 1986 г.
Карагандинская область расположена в центральной части республики. Образована 10 марта 1932 года. В 1973 году из нее была выделена Джезказганская область. В 1985 году в состав Карагандинской переведен из Целиноградской области Тенгизский район. Большая часть территории области расположена в пределах мелкосопочника Сары-арки, представляющего собой остатки некогда мощной горной системы. В юго-восточной части мелкосопочник переходит в живописные Каркарлинские массивы, расчлененные ущельями и долинами рек. На западе область захватывает часть Тенгиз-Кургальджинской впадины. Климат резко континентальный и крайне засушливый. Средняя температура января — минус 15-17 градусов Цельсия, июля — плюс 19-21. Годовое количество осадков 250-400 мм. Реки небольшие, сильно мелеющие летом. Большое значение для экономики имеет канал Иртыш — Караганда. На реке Нуре построено Самаркандское водохранилище, а на ее притоке — Шерубайнуринское. Область богата минерально-сырьевыми ресурсами, особенно запасами каменного угля, определившими индустриальный характер хозяйства. Наибольшее развитие получили угледобыча, черная металлургия и химическая промышленность. Развиты машиностроение, металлообрабатывающая, легкая и пищевая промышленность. Сельское хозяйство области специализируется на молочном и мясо-молочном скотоводстве, птицеводстве, производстве зерна и овощей, обеспечивая потребности населения области в продуктах питания.
Қарағанды облысы республикамыздың орталық бөлігіне орналасқан. Ол 1932 жылы 10 мартта құрылды. 1973 жылы оның құрамынан Жезқазған облысы бөлініп шығып, өз алдына отау тікті. Ал, 1985 жылы Целиноград облысының Теңіз ауданы Қарағанды облысының құрамына енгізілді. Облыс территориясының үлкен бөлігі бір кездегі алып таулы аймақтан қалған ұсақ шоқылы Сарыарқа өңіріне орналасқан. Облыстың оңтүстік-шығыс бөлігінде бұл ұсақ жоталар табиғаты өте сұлу, көбіне өзен аңғарлары жеке-жеке бөліп жататын Қарқаралы аймағына ұласады. Ал, батыс жағында облыс территориясы Теңіз-Қорғалжын ойпатына кіріге жалғасып жатады. Облыстың ауа райы өте құбылмалы және барынша қуаң. Қыста январь айының орташа температурасы 15-17 градус салқын, ал июль айында 19-21 градустай жылы болады. Жылдық жауын-шашынның мөлшері, шамамен алғанда, 250-400 миллиметрдей. Облыс территориясындағы шағын өзендер жазда тартылып қалады. Облыс экономикасы үшін Ертіс-Қарағандь каналының маңызы зор. Нұра өзенінің бойында — Самарқан, ал оның сағасында Шерубай-Нұра су қоймасы салынған. Облыс территориясы минералды-шикізат қорына, әсіресе, тас көмірге өте бай. Облыста көмір өндіру, қара металлургия, химия өнеркәсібі кеңінен дамыған. Машина жасау, металл өндіру, жеңіл және тамақ өнеркәсіптері бар. Облыстың ауыл шаруашылығы тұрғындарды тамақ өнімдерімен қамтамасыз ететін мал және құс шаруашылығына, сүт пен ет, астық және овощ өндіруге бейімделген.